ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT  NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARZA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu informuje o wynikach postępowania konkursowego na świadczenie usług lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dzierżawę aparatu do hemofiltracji wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych .

Nr postępowania: SPZOZ_NT/SA/ZP/14/14

KONKURS OFERT - USŁUGI LEKARZA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217.j.t.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (CPV  85121100-4 Ogólne usługi lekarskie)

Czas udzielania świadczeń objętych zamówieniem od 1 grudnia 2014r. do 31 marca 2017r

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm./ na Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

nr postępowania: SPZOZ_NT/SA/ZP/13/14

Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 14.10.2014r.

Po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz korespondencja w postępowaniu zamieszczone będą na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego:

EIB S.A., 87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 21   www.eib.com.pl 

Oferty należy składać na adres Pełnomocnika: EIB S.A., 87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 21 do dnia 25.11.2014 do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika.